SakenowaRecord your sake experiences and discover your favorites
Kaiun純米吟醸
23
Mizo
Mellow and delicious👍
Japanese>English